Kunst, kultur og kreativitet

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og på en slik måte at barna får mulighet til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skapende.

Barna skal:

  • ha tilgang til ting, rom og materiale som støtter opp om de lekende og estetiske uttryksformer
  • bruke fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
  • få arbeide med inntrykk og følelser i møte med kunst og kultur
  • møte et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer
  • bruke ulike teknikker, materiale og verktøy
  • kjenne glede og stolthet over egen kunstnerisk tilhørighet

 

Progresjonsplan for fagområdet:

 Kunst, kultur og kreativitet